previous pauseresume next

معرفی

کارشناس مسئول واحداعظم عزيزيان

مدرك تحصيلي: كارشناس

سوابق اجرايي :۱۵ سال

لاين تحقيقاتي:

شماره تماس : داخلي ۲۸۳

كارشناس واحد :

 


 معرفي وظايف :

·           بررسي وبرنامه ريزي براي اهداف برنامه جلب مشاركت جامعه و اجراي خط مشي ها در قالب سياستهاي وزارتخانه

·           هماهنگي وهمكاري باساير واحدهاي ذيربط دراجراي طرحها وبرنامه هاي مورد نياز در زمينه مربوطه

·           هماهنگي با ساير سازمانها –ادارات –نهادها به منظور برنامه ريز ي در پيشبرد اهداف برنامه جلب مشاركت جامعه

·           جمع ا وري گزارش فعاليتهاي جلب مشاركت جامعه در سطح استان وارسال به موقع ان به وزارت متبوع

·           تشكيل جلسات اموزشي در زمينه پيشبرد اهداف برنامه و فرمهاي  جلب مشاركت جامعه

·           نظارت و برنامه ريز ي جهت هر چه بهتر نمودن برنامه جلب مشاركت  مردمي

·           تهيه وتنظيم نشريه ها وپوستر ها وتصوير هاي اموزشي در جهت اهداف برنامه جلب مشاركت مردمي

·           تعيين چهار چوب اموزشي براي كارشنا سان جلب مشار كت جامعه د ر مركز بهداشت شهرستانها

·           بر نامه ريز ي و اجراي كلاسهاي اموزشي كارشناسان ستاد مركز بهداشت شهرستان جهت كسب  مهارت ارتباطي براي جلب مشاركت مردمي

·           نظارت بر عملكرد فعاليتهاي فوق بر نامه مشاركت جامعه

·           برقراري ارتباط موردي با مردم و جمعيت تحت پوشش واحدهاي بهداشتي به لحلا ظ بررسي عملكرد خد مات بهداشتي

·           نظارت بر ارزشيابي فعاليتهاي بهداشتي در ارتباط با جلب مشاركت جامعه واحد هاي بهداشتي

·           انجام ساير امور مربوطه طبق  دستور مقام مافوق

·           هماهنگي و برنامه ريزي در جهت ايجاد هر چه بيشتر انگيزه در داوطلبان افتخاري بهداشت و شناساندن داوطلبان بهداشتي به مردم و مسئولين

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.

پیوندها

رسیدگی به شکایات

رسیدگی به شکایات و گزارشات

دریافت پیشنهادات و انتقادات

با شماره تلفن های:

تلفنخانه: ۰۳۱۳۶۶۱۷۰۶۲

امور اداری:۰۳۱۳۶۶۲۲۲۷۵ 

حراست  :                 

دفتر مدیریت: ۰۳۱۳۶۶۲۰۸۸۰

 

پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۴۱۵

ایمیل:

email:health-1@mui.ac.ir