previous pauseresume next

واحد آموزش مرکز بهداشت شماره یک اصفهان

 

 

 

تقویم آموزشی تقویم آموزشی مرکز بهداشت شماره یک                                       
تقویم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
محتوای آموزشی دوره های مرکز بهداشت شماره یک                                                                        
آزمونهای الکترونیک آزمونهای حضوری
بسته های آموزشی آزمونهای الکترونیک
نمرات آزمونهای مراقبین سلامت
قوانین و دستورالعملهای آموزشی

    

ورود کاربر

پیوندها

رسیدگی به شکایات

رسیدگی به شکایات و گزارشات

دریافت پیشنهادات و انتقادات

با شماره تلفن های:

تلفنخانه: ۰۳۱۳۶۶۱۷۰۶۲

امور اداری:۰۳۱۳۶۶۲۲۲۷۵ 

حراست  :                 

دفتر مدیریت: ۰۳۱۳۶۶۲۰۸۸۰

 

پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۴۱۵

ایمیل:

email:health-1@mui.ac.ir