رفتن به محتوای اصلی
x

مانور دورمیزی با موضوع"بیماری های منتقله آب و غذا "

در تاریخ 19/4/1403 مانور دورمیزی با موضوع"بیماری های منتقله آب و غذا " با حضور مسئولین واحدهای بهداشتی در دفتر مدیریت تشکیل گردد. در ابتدا متن سناریو قرائت و سپس هریک از اعضا تیم ارزیاب سریع و ذینفعان شرح وظایفشان در طغیان ارائه کردند. با توجه به گرم شدن هوا و احتمال بروز بیماری های گوارشی جهت آمادگی تیم ها تصمیماتی اتخاذ گردید.