رفتن به محتوای اصلی
x

واحد ها

 

 

مرکز بهداش شهری
 
نواب صفوی پایگاه شماره یک ....... ...... ... .... .... .....
پایگاه شماره 2            
پایگاه ضمیمه            
کردآباد پایگاه شماره 1            
اریسون            
ابربوزان            
اطشاران            
پایگاه ضمیمه            
ولیعصر پایگاه شماره 1            
پایگاه شماره 2            
پایگاه ضمیمه            
رستمیان پایگاه شماره 1                
پایگاه شماره 2            
پایگاه ضمیمه            
رضائیان پایگاه شماره 1            
پایگاه ضمیمه            
راطبی پل شهرستان            
هیستان            
سمسور            
فنارت            
پایگاه شماره 1            
جی شیر            
ارغوانیه            
پایگاه ضمیمه            
ملک پایگاه شماره 1            
پایگاه ضمیمه            
حضرت علی (ع) پایگاه شماره 1            
پایگاه شماره 2            
پایگاه ضمیمه            
گورت پایگاه ضمیمه            
ابن سینا پایگاه شماره 1            
پایگاه ضمیمه            
علی بن موسی الرضا هارونیه            
پایگاه ضمیمه            
18 خواجو سنمار            
حسین بن علی            
پایگاه ضمیمه            
امام محمد تقی(ع) پایگاه شماره 1            
پایگاه ضمیمه            
گلستان شهرک کاوه            
شهرک غرضی            
شهرک ولیعصر            
حسین آباد گاری            
پایگاه ضمیمه            
دوطفلان باتون            
پایگاه ضمیمه            
مطهری برازنده 1            
برازنده 2            
پایگاه ضمیمه            
خوراسگان راران            
خاتون آباد            
تامین اجتماعی            
زایشگاه            
پایگاه ضمیمه            
پزوه پایگاه شماره 1            
پایگاه ضمیمه            
شهید اول هفتون            
گرکان            
پایگاه ضمیمه            
دارک شهرک امام حسین            
پایگاه ضمیمه            
حصه پایگاه شماره 1            
اندوان            
جلوان            
پایگاه ضمیمه            
زینبیه ارزنان            
شهرک امام خمینی            
منتظرالمهدی            
پایگاه ضمیمه            
سودان پایگاه شماره 1            
پایگاه شماره 2            
پایگاه شماره 3            
پایگاه ضمیمه            
روستایی سروشبادران زردنجان            
مهدی آباد            
گاج            
خانه بهداشت ضمیمه            
منشیان حسین آباد اشکستان            
جوزدان            
باچه            
کنجوان            
کوهان تیمیارت            
فساران            
جاجا            
دستگرد مار            
جیلان آباد امین اباد            
قصرگورت            
حسن اباد            
کلمنجان            
بهاران            
دستجا دیدران            
برسیان            
کندلان            
جور            
اسفینا            
قهجاورستان حتم اباد            
هفشویه            
مولنجان