رفتن به محتوای اصلی
x

شرکت خدمات بهداشتی درمانی کوثر پرستار سپاهان در نظر دارد برای تأمین نیروی(یک نفر دائم و 2 نفر جایگزین مرخصی زایمان) مورد نیاز رسته شغلی کارشناس ماما یا کارشناس
بهداشت عمومی – خانواده یا کاردان ماما یا کاردان بهداشت عمومی - خانواده خود به صورت شرکتی به تعداد 3 نفر(آقا/ خانم) ،جهت مرکز بهداشت شماره یک
اصفهان پس از طی کردن مراحل گزینش و سایر ضوابط به صورت شرکتی به شرح ذیل جذب نماید.....(کلیک فرمایید)