رفتن به محتوای اصلی
x

دریافت هرگونه هدیه به هر شکل وتحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح اداری ممنوع می باشد

همه کارکنان دولت ملزم به اجرا هستند

دفتر بازرسی وزارت کشور
دفتر بازرسی استانداری
دفتر سازمان اداری و استخدامی کشور
اعلام کردند:
🔺دریافت هرگونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان(اعم از کارمند و روسا و مدیران و...) دولت در همه سطوح و در همه شئون مختلف اداری و نظایر مختلف آن، ممنوع میباشد و با فرد خاطی مطابق قانون رفتار خواهد شد.